Προσωπικά Δεδομένα

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (www.katiki-domokou.gr), που αποτελείται από περισσότερες ιστοσελίδες και τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ., χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο.  Οι διακομιστές δικτύου συγκεντρώνουν τις διαδικτυακές διευθύνσεις πρωτοκόλλου των επισκεπτών. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν χρησιμεύουν για την αναγνώρισή των χρηστών, αλλά συγκεντρώνονται με σκοπό την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στη δικτυακή τοποθεσία, των σελίδων που προβλήθηκαν κ.λπ.

Ωστόσο, υπάρχουν τμήματα στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους  σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Η συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων εγγραφής     και κάθε φορά που ο χρήστης στέλνει e-mail ή ταχυδρομική επιστολή με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή τη διεύθυνση e-mail του χρήστη. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης.

Η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία www.katiki-domokou.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας των στοιχείων που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει ή του τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον.

Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, χρήση και μεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ πραγματοποιείται με την συγκατάθεσή του χρήστη.

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων


Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι η παροχή δυνατότητας στους χρήστες να δημιουργούν προσωπικές σελίδες και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω αυτών.

Επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου,  την ανταπόκριση στα ερωτήματά του χρήστη ή την επεξεργασία των αιτημάτων του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, την παροχή και την προσωποποίηση των υπηρεσιών μας και τη διαχείριση αρχείων σχετικά με συνδρομές σε υπηρεσίες.

Ανήλικοι


Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών θεωρείται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην περίπτωση εκείνη που αναφέρεται παραπάνω, πως είναι απαραίτητο και για τους ενήλικες.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχουν οι χρήστες  θα παραμείνουν στο διακομιστή του www.katiki-domokou.gr στην Ελλάδα. H ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά  στο προσωπικό της που εργάζεται εκτός Ελλάδος και σε τρίτους, δηλαδή εταιρίες θυγατρικές της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕΕ ή συνδεδεμένες με αυτή, επιχειρηματικούς εταίρους, εταιρίες με τις οποίες η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ενδεχομένως συστήσει κοινοπραξία ή συγχωνευθεί ή στις οποίες πωληθεί, κυβερνητικά όργανα και αρχές επιβολής του νόμου, διαδόχους της επιχείρησής της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και συμβαλλόμενους, οι οποίοι δυνάμει συμφωνίας επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, και οι οποίοι ενεργούν επ' ονόματί της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου ή για άλλους σκοπούς στους οποίους οι χρήστες συναινούν ρητώς. Όλοι οι ως άνω αποδέκτες συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς.

Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν διαθέτουν πάντα ισχυρή νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ θα λαμβάνει πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ  δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Επιπλέον, η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη πλην των αναφερομένων ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών,
(β)  προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της,
(γ)  προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού.
(δ) εάν έχει λάβει τη ρητή προς τον εκάστοτε σαφώς προσδιορισμένο σκοπό συναίνεση του χρήστη

Άλλοι Διαδικτυακοί Τόποι


Ο διαδικτυακός τόπος www.katiki-domokou.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλες δικτυακές τοποθεσίες, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου κα Προσωπικών Δεδομένων. Εάν o χρήστης αποκτά πρόσβαση σε άλλες τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι διαχειριστές των τοποθεσιών αυτών ενδέχεται να συγκεντρώνουν δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πολιτικές Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτήν της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ. H ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται σε τέτοιους διαδικτυακούς τόπους.
Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης


Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην παράγραφο «Επικοινωνία» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [ ] να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Επικοινωνία


Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (22o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ. Στέφανος, Αττικής):

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Ο χρήστης θα πρέπει να διαβάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται. Η παρούσα πολιτική θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Παρόλο που η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας πολιτικής, θα ενημερώνει μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας σχετικά με σημαντικές αλλαγές, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής, και όπου κρίνεται απαραίτητο, μέσω e-mail.